Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

АСОЦИАЦИЯ НА РЕСТАВРАТОРИТЕ В БЪЛГАРИЯ
Асоциацията на реставраторите в България е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел.

Асоциацията  осъществява дейността си  съгласно  принципите на доброволност, равенство, демократичност, неполитичност, изборност и мандатност на органите.

Цел на Асоциацията на реставраторите в България /АРБ/  е развитието и подпомагането на практическо, научно и културно ниво на реставрацията на културни ценности. В този смисъл асоциацията ще се стреми:

  • Да подкрепя и поощрява реставрацията на културни ценности;
  • Да работи за развитите ето на високо ниво на образование, проучване и практика в областта на реставрацията в съответствие с дефинициите, възприети от АРБ;
  • Да работи за правно признаване на професионалните стандарти, за утвърждаване и признаване на правния статут на реставратора на национално и европейско и международно ниво;
  • Да установява връзки с европейски и международни организации за да осигурява представителност на професията и защита на нейните морални, културни, научни и материални интереси;
  • Да представя и популяризира професията реставрация в обществото.


БУЛСТАТ 131 208 153


Банкова сметка IBAN:BG33FINV915010BGN0EUBU
BIC FINVBGSF
ПИБ - кл.София


На тази сметка можете да направите дарение за да подпомогнете реставрацията на културното наследство в България
ARB © 2021