Контакт с нас:

ул."Любен Каравелов" №27
1142-София
info [at] arbbg.org

Условия за членство в Асоциацията на реставраторите в България

Членството в Асоциацията на реставраторите в България (АРБ) е доброволно и индивидуално.

Право на членство:

Член може да бъде:

 1. Всеки дипломиран реставратор с магистърска степен, придобита след пълен петгодишен университетски курс по реставрация, в съответствие с професионалните насоки на Европейската конфедерация на организациите на реставратори (Е.С.С.О.) от 2002 и 2004 г.;
 2.  Реставратор, който е без диплома по реставрация, поради изискванията към професията в миналото,  но е с висше образование,  притежава  дългогодишен опит (поне 25 години) и е с доказан значителен принос към реставрацията в България;
 3. Учен-изследовател с минимум пет години стаж в областта на реставрацията.
 4. Студенти в редовен петгодишен магистърски университетски курс по реставрация.

Членството в АРБ може да бъде пълноправно, асоциирано и студентско.

 1.  Пълноправни членове могат да бъдат изброените в точки 1 и 2 на ал. 2 от настоящия член;
 2. Асоциирани членове могат да бъдат всички изброени в ал. 2.
 3.  Студентско членство може да бъде придобито от студент в редовен петгодишен магистърски университетски курс по реставрация.

Придобиване на членство:

Кандидатът подава писмено заявление до Управителния съвет УС, в което декларира, че е запознат и приема разпоредбите на устава и ще изпълнява членските си задължения както са регламентирани в него и в приетия етичен кодекс.

Членството се придобива след решение на УС, взето с обикновено мнозинство от всички членове.

В случай на отказ, отхвърленият кандидат може да отнесе въпроса до Общото събрание /ОС/ на АРБ, което решава въпроса окончателно.

Права и задължения на членовете:

 1. Всеки пълноправен член има право да участва в управлението на АРБ, да бъде информиран за нейната дейност, да се ползва от имуществото й и от резултатите от дейността й съгласно разпоредбите на този устав.
 2. Асоциираните членове могат да участват в управлението на АРБ чрез участието си в общото събрание, но не могат да бъдат избирани в УС и КК и не могат да участват при взимане на решения, предвидени в чл. 13, ал. 1, т. 1 и 5. Всеки асоцииран член има право да бъде информиран за дейност на АРБ, да се ползва от имуществото й и от резултатите от дейността й съгласно разпоредбите на този устав.
 3. Студентите-членове могат да участват в работата на сдружението без право на глас на ОС. Могат да участват в изложби, да се представят научни форуми на АРБ под ръководство на преподавател или професионален реставратор, да участват и в други дейности в съответствие с този устав.

Всеки член е длъжен да прави встъпителна вноска и редовен годишен членски внос в размер, определен от Общото събрание, за всяка календарна година, дължим до 31 март за съответната година при касиера на АРБ.

Всеки член е длъжен да се въздържа от действия, които биха накърнили доброто име на Асоциацията, противоречат на целите и/или злепоставят организацията.

Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

Членските права и задължения са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване на членството.

Прекратяване на членството:

Членството се прекратява:

 1. При едностранно волеизявление до  УС;
 2. Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;
 3. С изключването;
 4. При отпадане.

По предложение на УС ОС взима решение за изключване при поведение, несъвместимо с устава, целите или етичния кодекс на АРБ.

Отпадането поради невнасяне на членски внос и системно неучастие в дейността се констатира по документи, като УС е компетентен да вземе решение за прекратяване на членството на съответния член на АРБ.

На лице с прекратено членство не се възстановяват встъпителните вноски и членския внос.

Членски внос:

Встъпителният членски внос за пълноправните членове е 30 лв., а за асоциираните- 15 лв.

Годишният членски внос за пълноправните членове е 50 лв., за асоциираните - 25 лв., а за студентите-членове - 5 лв.

 формуляр заявление за членство

ARB © 2021