Устав на Асоциацията на реставраторите в България
 

/Приет на учредителното събрание на 21.11.2003 г. и изменен на 11.12.2004 г., на 20.01.2007 г., на 13.12.2008 г. и на 16.12.2012 г./


Общи разпоредби

Чл. 1. Сдружението  е юридическо лице с нестопанска цел по смисъла на Закона за юридическите лица с нестопанска цел и осъществява дейността си под името “Асоциация на реставраторите в България”.

Чл. 2. Асоциацията  е сдружение в частна полза по смисъла на Закона за юридическите лица и осъществява дейността си  в  полза на своите членове,  съгласно  принципите на доброволност, равенство, демократичност, неполитичност, изборност и мандатност на органите, съгласно разпоредбите на този устав и законите на страната.

Чл. 3. Сдружението е със седалище: гр. София, община –“Средец”- и адрес на управление: 1142- София, ул. “Любен Каравелов” 27, ет. 3.

Чл. 4. Наименованието, седалището и адресът на управление, данните по съдебната регистрация, № по булстат и данъчен №, се посочват във всички документи, изходящи от Асоциацията.

Чл. 5. Асоциацията на  реставраторите в България се създава без ограничение в срока.

Цели и средства за тяхното постигане: 

Чл. 6. Цел на Асоциацията на реставраторите в България /АРБ/  е развитието и подпомагането на практическо, научно и културно ниво на реставрацията на културни ценности. В този смисъл асоциацията ще се стреми:

 1. Да подкрепя и поощрява реставрацията на културни ценности;
 2. Да работи за развитите ето на високо ниво на образование, проучване и практика в областта на реставрацията в съответствие с дефинициите, възприети от АРБ;
 3. Да работи за правно признаване на професионалните стандарти, за утвърждаване и признаване на правния статут на реставратора на национално и европейско и международно ниво;
 4. Да установява връзки с европейски и международни организации за да осигурява представителност на професията и защита на нейните морални, културни, научни и материални интереси;
 5. Да представя и популяризира професията реставрация в обществото.

Чл. 7. За постигане на своите цели Асоциацията на реставраторите в България:

 1. Извършва  мероприятия, които биха довели до финансиране от страна на обществото, правителството, фондации и институции за практическа, научна, образователна или друга дейност, съответстваща на целите на асоциацията;
 2. Организира форуми, научни срещи, симпозиуми, конференции, научни пътувания, стажове, изложби и други публични изяви;
 3. Създава работни групи, които да проучват практически, научни, правни или образователни  проблеми и да работят за тяхното решаване;
 4. Разпространява информация по тези въпроси чрез допустимите от закона средства;
 5. Финансира, създава целеви фондове и развива всички подходящи форми за помощ при реставрацията на културни ценности;
 6. Координира и подпомага обмяна на информация между различните членове,  стимулира професионалната им реализация;
 7. Работи за спазване професионалната етика в съответствие с етичен кодекс приет от АБР;
 8. Партнира на обществени и държавни организации и структури при опазване на културните ценности.

Предмет на дейност:

Чл. 8. За подпомагане постигането  на целите, Асоциацията ще извършва следните дейности::

 1. организиране  и провеждане на семинари, симпозиуми, научни конференции и публикуване на резултатите от тях в специализирани издания;
 2. изготвяне на експертни оценки и становища;
 3. консултантска дейност;
 4. издателска дейност /специализирани издания за реставратори /


ч
ленство:

Чл. 9. (1) Членството в АБР е доброволно и индивидуално.

Право на членство:

(2). Член може да бъде:

1.  /изменен на общо събрание на 20.01.2007 г., 13.12.2008 г. и 16.12.2012 г./ Всеки дипломиран реставратор с магистърска степен, придобита след пълен петгодишен университетски курс по реставрация, в съответствие с професионалните насоки на Европейската конфедерация на организациите на реставратори (Е.С.С.О.) от 2002 и 2004 г.;

  2.     /изменен на общо събрание на 13.12.2008 г./ Реставратор, който е без диплома по реставрация, поради изискванията към професията в миналото,  но е с висше образование,  притежава  дългогодишен опит (поне 25 години) и е с доказан значителен принос към реставрацията в България;

3.      Учен-изследовател с минимум пет години стаж в областта на реставрацията.

(2-а). /приет на общо събрание на АРБ на 10.12.2004г./ .Членството в АРБ може да бъде пълноправно или асоциирано.

 1. /изменен на общо събрание на 20.01.2007 г./ Пълноправни членове могат да бъдат изброените в точки 1и 2 на ал. (2) от настоящия член;
 2. Асоциирани членове могат да бъдат всички изброени в ал. (2).

 Придобиване на членство:

(3). Кандидатът подава писмено заявление до УС, в което декларира, че е запознат и приема разпоредбите на устава и ще изпълнява членските си задължения както са регламентирани в него и в приетия етичен кодекс.

(4) Членството се придобива след решение на УС, взето с  обикновено мнозинство от всички членове.

(5) В случай на отказ, отхвърления кандидат може  да отнесе въпроса до Общото събрание на АРБ, което решава въпроса окончателно.

Права и задължения на членовете:

(6) /изменен на общото събрание на АРБ на 10.12.2004 г./

 1. Всеки пълноправен член има право да участва в управлението на АРБ, да бъде информиран за нейната дейност, да се ползва от имуществото й и от резултатите от дейността й съгласно разпоредбите на този устав.
 2. Асоциираните членове могат да участват в управлението на АРБ чрез участието си в общото събрание, но не могат да бъдат избирани в УС и КК и не могат да участват при взимане на решения предвидени в чл. 13, ал. 1, т. 1 и 5. Всеки асоцииран член има право да бъде информиран за дейност на АРБ, да се ползва от имуществото й и от резултатите от дейността й съгласно разпоредбите на този устав.

(7) /изменен на Общото събрание на16.12.1012 г./ Всеки член е длъжен да прави встъпителна вноска и редовен годишен членски внос, в размер определен от Общото събрание, за всяка календарна година, дължим до 31 март за съответната година при касиера на АРБ.

(8) Всеки член е длъжен да се въздържа от действия, които биха накърнили доброто име на Асоциацията, противоречат на целите и/или злепоставят организацията.

(9) Членът не отговаря лично за задълженията на сдружението.

(10) Членските права и задължения, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при смърт, съответно при прекратяване.

Прекратяване на членството:

Чл.10.  (1) Членството се прекратява:

1.   При едностранно волеизявление до  УС;

2.      Със смъртта или поставянето под пълно запрещение;

3.      С изключването;

4.      При отпадане.

(2) По предложение на УС, ОС взима решение за изключване при поведение, несъвместимо с устава, целите или етичния кодекс на АРБ.

(3) Отпадането поради невнасяне на членски внос и системно неучастие в дейността се констатира по документи като УС е компетентен да вземе решение за прекратяване на членство на съответния член на АРБ.

(4) На лице с прекратено членство не се възстановяват встъпителните вноски и членския внос.

Имущество

Чл. 11 (1)Имуществото на АРБ се образува:

 1. встъпителни вноски;
 2. членски внос;
 3. приходи от дейността по чл. 8 от настоящия Устав;
 4. предоставени средства от неправителствени организации и други позволени източници.

(2) Встъпителните вноски се плащат в тридневен срок от приемането на нови членове.

(3) Членския внос се плаща до 31 декември за текущата година /на редовното Общо събрание/.

(4) Имуществото се изразходва за осъществяване на дейности, насочени за постигане на целите, определени с Устава.

(5) УС се разпорежда с имуществото в съответствие с този Устав, решенията на Общото събрание и при спазване на действащото законодателство.

Органи на управление и правомощия:

Чл. 12. (1) Върховен орган на сдружението е общото събрание.

(2)Управителният орган на сдружението е УС.

Права на ОС:

Чл. 13. (1)Общото събрание:

1.      изменя и допълва устава;

2.      приема Етичен кодекс и други вътрешни актове;

3.      избира и освобождава членове на УС, избира Председател на УС, който представлява Асоциацията пред трети лица.;

4.      изключва членове на АРБ;

5.      взима решение за преобразуване или прекратяване на АРБ;

6.      приема основните насоки за дейността и програма за дейността на АРБ;

7.      приема бюджета на АРБ;

8.     взима решения относно дължимостта и размера на членския внос;

9.      приема отчет за дейността на УС;

10.  отменя решения на другите органи на АРБ, когато противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на АРБ.

11.  отменя решения на другите органи на сдружението, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на сдружението;

12.  взема решения за участие в други организации;

13.  взима и други решения, предвидени в устава.

(2). Правата по ал. 1, т. 1, 3, 5, 7, 9  11 и 12, не могат да се възлагат на други органи на АРБ

(3) Решенията на ОС са задължителни за другите органи на АРБ.

(4) Решенията на ОС подлежат на съдебен контрол относно тяхната законосъобразност и съответствие с устава.

(5) Решенията на органи на АРБ, които са взети в противоречие със закона, устава или предходно решение на ОС, могат да бъдат оспорвани пред СГС по искане на заинтересувани членове от АРБ или на негов орган, отправено в едномесечен срок от узнаването им, но не по-късно една година от датата на взимане на решението.

Свикване на ОС

Чл. 14. (1) ОС се свиква от УС по негова инициатива или по искане на 1/3 от членовете на АРБ . Ако в последния случай УС в месечен срок не отправи писмено покана за свикване на ОС, то се свиква от съда по писмено искане на заинтересуваните членове или натоварено от тях лице.

(2) Поканата трябва да съдържа дневния ред, датата, часа и мястото на провеждане на ОС и по чия инициатива то се свиква.

(3) /изменен на общо събрание на 20.01.2007 г./ Поканата се поставя на място за обявления в сградата, в която се намира управлението на АРБ най-малко един месец преди насрочения ден.  

(4) ОС заседава редовно най-малко един път годишно.

Кворум

Чл. 15. (1)  ОС е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

(2) Присъстващите членове на събранието се подписват в нарочен списък.


Гласуване

Чл. 16. (1)Всеки член на ОС има право на един глас.

(2) Член на ОС няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до:

1.      него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия- без ограничения, по съребрена до четвърта степен, или сватовство- до втора степен включително;

2.      юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства решения.

(3) Едно лице може да представлява не повече от трима членове на ОС въз основа на писмено пълномощно, освен ако друга норма на представителство или събрание на пълномощниците не са предвидени в устава. Преупълномощяване не се допуска.


Взимане на решения

Чл. 17. (1) Решенията на ОС се взимат с мнозинство от присъстващите.

(2) Решения по чл. 13, ал. 1, т. 1 и 5 се взимат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(3) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата дневен ред, не може да се взимат решения.

Чл. 18.

(1)   Заседанията на Общото събрание се ръководят от Председателя на УС или от лице избрано от УС. В случаите, когато ОС е свикано извънредно, то се ръководи от лице, посочено от членовете свикали извънредното ОС.

2)   За отразяване на заседанията на ОС се води протокол. Протоколът се подписва от председателстващия заседанието и протоколчика, които отговарят за верността на съдържанието му.

(3)   Протоколът с прикрепените към него списък на присъстващите и писмените материали по свикването и провеждането на ОС се завеждат в протоколна книга.

(4)   Всеки член присъствал на ОС има право да следи за точното отразяване на взетите решения.

Управителен съвет.

Чл. 19. (1)Текущото управление на АРБ се осъществява от Управителен съвет.

(2) /изменен на общо събрание на 20.01.2007 г./ Управителният съвет се състои от пет  лица- членове на сдружението. Членовете на УС се избират за период от три  години и за не повече от два поредни  мандата и председателят- за не повече от два поредни мандата.

(3) УС изработва Правилник, с който урежда текущата си дейност.

Правомощия на УС

Чл. 20. Управителният съвет:

 1. Осигурява изпълнението на решенията на ОС;
 2. Разпорежда се с имуществото на сдружението при спазване изискванията на устава;
 3. Подготвя и внася в ОС проект за бюджет;
 4. Подготвя и внася в ОС отчет за дейността на сдружението;
 5. Определя реда и организира извършването на дейността на сдружението и носи отговорност за това;
 6. Определя адреса на сдружението;
 7. Взима решения по всички въпроси, които не спадат в правата на друг орган;
 8. Изпълнява задълженията, предвидени в устава.
 9. Приема нови членове и прави предложение за изключване и отпадане при условията на чл. 10, ал. 3 от настоящия Устав.
 10. При прекратяване на сдружението организира ликвидацията му като назначава ликвидатор.

Заседания на УС

Чл. 21. (1) Заседанията на УС се  свикват и ръководят от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в седмичен срок, то може да се свика от всеки един от заинтересованите членове на УС. При отсъствие на председателя заседанието се ръководи от определен от УС негов член.

(2) УС може да взима решение, ако на заседанието присъстват повече от половината негови членове.

(3) Присъстващо е и лице, с което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и взимането на решения. Гласуването на този член се удостоверява в протокола от председателстващия заседанието.

(4) Решенията се взимат с мнозинство от присъстващите, а решенията за разпореждане с имуществото и ликвидация- с мнозинство от всички членове.

5)   УС може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения от всички членове на УС.

6)   За отразяване на заседанията на УС се води книга за протоколите. Протоколът от всяко заседание се подписва от председателстващия заседанието и протоколчика, които отговарят за верността на съдържанието му.

(7)   Членовете на УС носят отговорност за действията, с които увреждат имуществото и интересите на сдружението.

Контрол на решенията

Чл. 22.  (1) Решение на УС, което е прието в нарушение на закона, на този устав, както и в нарушение на решение на ОС, може да бъде оспорено от всеки заинтересуван член.

(2) Искането за отмяна трябва да бъде направено в едномесечен срок от узнаването му, но не по-късно от една година от приемането му от УС.

Представителство

Чл. 23 (1) Асоциацията се представлява пред трети лица от Председателя на УС.

(2) Председателят се избира за период от три години  и за не повече от два поредни мандата.

(3)Председателят може да упълномощава и трети лица с изрично пълномощно за определени действия.


Контролна комисия

Чл. 24. (1) КК се избира от ОС и се състои от трима члена.

(2) На първото си заседание КК избира свой председател, който ръководи работата й.

(3) Членове на КК не могат да заемат място в УС.

(4) УС приема правилник за работа на комисията.

Правомощия

Чл. 25. Контролната комисия:

 1. Контролира спазването на устава и етичния кодекс на АБР, на законовите разпоредби и решенията на ръководните органи на АБР.
 2. Контролира стопанисването и изразходването на фондовете и имуществото на сдружението, като уведомява УС за констатациите си и прави предложения.
 3. Приема жалби и сигнали на членове на АБР и ги внася за разглеждане в УС или ОС според естеството им, като взима становище по тях и прави предложение до съответния орган.
 4. Участва  заседанията на УС със съвещателен глас.
 5. Има право на достъп до документацията на АБР във връзка с осъществяваната контролна дейност.


Прекратяване и Ликвидация

Чл. 26.  (1) Дейността на АРБ се прекратява:

1.    с решение на Общото събрание;

2.      в случаите предвидени в закона.

(2) При прекратяване на АРБ като юридическо лице се извършва ликвидация.

(3) Ликвидацията се извършва от УС или определено от него лице.

(4) Ликвидаторът е длъжен по възможност да удовлетвори кредиторите на сдружението от наличните средства, а ако това е невъзможно – чрез осребряване на движимо и недвижимо имущество.

Имущество след ликвидация

Чл. 27. Разпределяне на останалото имущество след удовлетворяване на кредиторите се разпределя по решение на ОС. Ако решението не е било взето до прекратяването, то се взима от ликвидатора.

Преходни и заключителни разпоредби

(1) Настоящият Устав е приет на учредително събрание на АРБ, проведено в гр. София на 21 ноември 2003 г. Изменен на ОС на АРБ на 10.12.2004 г. и на ОС на 20.01.2007 г.

(2) Уставът съдържа 7 (седем) страници и се подписва от Председателя на Учредителното събрание и Протоколчика.

(3) За неуредените в този Устав случаи, както и относно тълкуването и прилагането на неговите разпоредби се прилагат разпоредбите на Закона за юридическите лица с нестопанска цел. Разпоредбите на този Устав в случай, че противоречат на закона се заместват по право от повелителните му правила.

ARB © 2024